Souhlas se zpracováním osobních údajů

a byl jsem informován o zpracování osobních údajů


Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Martin Koller, IČO 19348941, se sídlem Rožňavská 16, 779 00 Olomouc (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rožňavská 16, 779 00 Olomouc

email: info@tech-fix.cz

telefon: +420 732 131 202

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu až 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby a firmy

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Webnode AG) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Google Analytics)
 • zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.tech-fix.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

1. Vaše osobní údaje zpracovává Martin Koller, sídlem Rožňavská 16, Olomouc, IČ: 19348941, jakožto správce osobních údajů (dále jen "Správce").

2. Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat také tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel služby Webnode AG, ID CH – 170.3.036.124-0, se sídlem Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Švýcarsko, kontaktní e-mail: podpora@webnode.cz (Více informací o ochraně osobních údajů na platformě Webnode lze nalézt zde).

3. Tímto udělujete Správci souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • vaši zprávu

4. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Tyto údaje budou Správcem uchovány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho dotazu či poptávky (maximálně po dobu 1 měsíce).

5. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zvané GDPR, dále jen "GDPR").

6. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na info@tech-fix.cz nebo písemně na adresu Správce
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Využití služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics (dále jen "GA") poskytovanou společností Google Inc. (dále jen "Google"). GA slouží k analýze způsobu interakce uživatele s webovými stránkami. K tomu využívá tzv. "cookies" - krátké textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Informace generované soubory cookies o tom, jak používáte tento web, jsou zasílány obvykle na server Google v USA, kde jsou uloženy. Google bude těchto informací užívat pro účely vyhodnocování používání těchto webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele těchto stránek v souvislosti s používáním těchto webových stránek a internetu obecně. Google může také informace shromážděné službou GA poskytnout třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tyto informace pro Google. Služba GA (používáme Google Analytics 4) nezaznamenává ani neukládá vaši IP adresu.

Více informací o zpracování a využití dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google Inc.

Odesílání a využití informací službou GA lze zabránit. Můžete k tomu využít plugin Google Analytics Opt-out Browser Add-on, který je potřeba stáhnout a nainstalovat do webového prohlížeče. Můžete také zabránit uložení cookies v nastavení samotného prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud takto učiníte, nemusí některé funkce na těchto webových stránkách fungovat v plném rozsahu.


Podmínky jsou účinné od 28.01.2024.