Reklamační řád


I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád je vystaven podnikatelem Martin Koller se sídlem Rožňavská 16, Olomouc, 779 00, zapsaným v živnostenském rejstříku (úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce), IČ: 19348941 (NEPLÁTCE DPH), tel. (+420) 732 131 202, email: info@tech-fix.cz (dále jen "prodávající").

2. Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen "reklamace") v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Podmínky a způsob uplatnění reklamace

1. Reklamaci lze uplatnit na každý produkt, který je v záruční lhůtě. Ta začíná běžet ode dne zakoupení zboží a trvá 12 měsíců na skryté vady v případě použitého zboží a 24 měsíců v případě zboží nového.

2. Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo poštou na adrese Stupkova 18, Olomouc, 779 00, nebo emailem na adrese info@tech-fix.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem.

3. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

4. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. Rozsah práv z vadného plnění

1. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele")).

2. Prodávající na webové stránce nabízí použité zboží, není-li uvedeno jinak. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství,

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. III. bod 2 výše nebo je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

a) na odstranění vady opravou zboží (prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady) nebo dodáním nového zboží bez vady,

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

c) odstoupit od smlouvy.

5. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní či je odmítne odstranit, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle čl. 3.12 až 3.14.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

3. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 28.1.2024.